• admin@legal-policy.mn
 • +(976)-9007-7720, +(976)-9007-7721

Монгол улсад аж үйлдвэржилт, дэд бүтцийн салбар хөгжлийн эхэн шатандаа явж байгаа гэж хэлж болно. Монгол улсын засгийн газраас сүүлийн жилүүдэд аж үйлдвэржилт, дэд бүтцийн салбарыг дэмжих бодлого ихээр явуулж байгаа нь энэхүү салбарын манай улсын эдийн засаг, хөгжилд ихээхэн байр суурь эзэлдэг болохыг харуулж байгаа юм.

Монгол улсад аж үйлдвэржилт, дэд бүтцийн салбар хөгжлийн эхэн шатандаа явж байгаа гэж хэлж болно. Монгол улсын засгийн газраас сүүлийн жилүүдэд аж үйлдвэржилт, дэд бүтцийн салбарыг дэмжих бодлого ихээр явуулж байгаа нь энэхүү салбарын манай улсын эдийн засаг, хөгжилд ихээхэн байр суурь эзэлдэг болохыг харуулж байгаа юм.

Манай хуульчид хэд хэдэн үйлдвэржилтийн төсөл болон дэд бүтцийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудад эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн хамтран ажилласан туршлагатай. Аж үйлдвэржилт болон дэд бүтцийн салбарын бүтээн байгуулалт нь олон төрлийн салбар эрх зүйг хамрахаас гадна, энэ салбарт дотоодын төдийгүй гадаадын хууль тогтоомж, олон улсын эрх зүйн гэрээ, конвенц болон бусад  жишиг баримт бичиг ихээр ашиглагддаг тул энэ төрлийн төсөл үйл ажиллагаанд үр ашигтай, чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд хуульчдаас ихээхэн мэдлэг, ур чадварыг шаарддаг.

Аж үйлдвэржилт болон дэд бүтцийн салбарт ажиллаж буй манай томоохон төслийн нэг нь “Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолбор” төсөл юм.  Бид 2013 оноос эхлэн Их Британи улсын шилдэг олон улсын хуулийн фирм болох “Тэйлор Вессинг” ХХН-тэй хамтын түншлэл байгуулан “Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолбор” төслийн хуулийн зөвлөхөөр 2 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бөгөөд “Сайншанд аж үйлдвэрийн  цогцолбор” ТӨОХХК-ийн ТУЗ-ийн тогтоол болон гэрээг дүгнэх ажлын хэсгийн дүгнэлтээр бидний хуулийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний биелэлтийг “хангалттай” хэмээн дүгнэсэн.

Бид 2013 онд “Тэйлор Вессинг” ХХН-тэй хамтран дэд бүтцийн Мега төсөл сэдэвт семинарыг зохион байгуулж “Барилгын гэрээний эрсдэл” болон “Төслийн санхүүжилтийн эрх зүйн асуудал” сэдвээр танилцуулга хийсэн. Мөн түүнчлэн аж үйлдвэрийн бүсчлэл, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын талаар харьцуулсан судалгаа хийсэн ба хөрөнгө оруулагчдад зориулан хөрөнгө оруулалт болон татварын эрх зүйн орчны танилцуулга боловсруулсан.

Үүнээс гадна бид концессын гэрээ, төслийн ерөнхий зөвлөхийн гэрээ, төслийн санхүүжилтийн гэрээ, байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн судалгааны ажлын гэрээ, санхүүгийн зөвлөхийн гэрээ, EPC болон EPCM гэрээний зааварчилгаа, зөвлөгөө болон үйлчлүүлэгчийн хүсэлт, шаардлагад үндэслэн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах олон тооны гэрээний төсөл, хууль зүйн дүгнэлт, эрх зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаа боловсруулан ажилласан туршлагатай.

Бид энэхүү салбарт дараах эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг та бүхэнд хүргэж, хамтарч ажиллахад бэлэн байна.

 • Үйлдвэржилт, дэд бүтцийн салбар дахь эрх зүйн орчны талаар бусад хөгжингүй болон жишиг болсон орнуудтай харьцуулсан судалгаа хийх, үйлчлүүлэгчид мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах;
 • Үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах тусгай зөвшөөрөл авах,  үйлчлүүлэгчийг эрх бүхий байгууллагад төлөөлөх;
 • Үйлдвэр, барилга байгууламж барих, дэд бүтцийн томоохон бүтээн байгуулалтад шаардагдах гэрээ, дүрэм, журам болон эрх зүйн бусад баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянах, засварлах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Үйл ажиллагаа эхлүүлэх, үйл ажиллагаа хэвийн явуулахад шаардагдах гэрээ, дүрэм, журам болон эрх зүйн бусад баримт бичгийн талаар эрх зүйн магадлан шинжилгээ хийх, энэ төрлийн баримт бичиг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх;
 • Үйлчлүүлэгчийг шүүхийн өмнөх шатанд болон шүүхийн шатанд төлөөлөн оролцож, нэхэмжлэл, хариу тайлбар, сөрөг нэхэмжлэл болон бусад шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах;

Манай улсад уул уурхай, дэд бүтэц, аж үйлдвэрийн салбар хөгжихийн хирээр байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялагийг зөв зохистой ашиглах, байгаль орчныг нөхөн сэргээх асуудал чухлаар тавигдаж байна.

Манай хуулийн фирм байгаль орчны эрх зүйн хүрээнд хувь хүн, хуулийн этгээдэд дараах эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн хамтарч ажиллахад бэлэн байна.

 • Байгаль орчны хууль тогтоомжийн тухай үйлчлүүлэгчид мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх сургалт явуулах;
 • Байгал орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхтэй холбогдуулан эрх зүйн магадлан шинжилгээ хийх, гэрээ, хэлцлийн төсөл боловсруулах, энэ харилцаанд зөвлөгөө өгөх;
 • Байгаль орчныг хууль тогтоомжийн хүрээнд ашиглах, хамгаалах, байгаль орчныг нөхөн сэргээх, түүнд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөхтэй холбоотой асуудлаар эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, холбогдох гэрээ, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл авах;
 • Байгаль орчинтой холбогдох асуудлаар үйлчлүүлэгчийг шүүхэд төлөөлөх,

Манай фирм Монгол улсад томоохонд тооцогдох арилжааны банкуудад хуулийн зөвлөхөөр олон жил ажилласан туршлага, ур чадвартай хуульчидтай.

Бид банк, санхүүгийн эрх зүйн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээдэд дараах эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн хамтарч ажиллахад бэлэн байна.

 • Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй хуулийн этгээдэд санхүүгийн удирдлага, менежментийн талаар эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах;
 • Банк, санхүүгийн харилцаанд үүсч буй аливаа асуудлаар эрх зүйн магадлан шинжилгээ болон дүгнэлт хийх, зөвлөгөө өгөх, холбогдох эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах;
 • Зээлдүүлэгч банк болон санхүүгийн бусад байгууллагуудын хүсэлтээр тодорхой зээлдэгчийн болон төслийн эрсдлийн үнэлгээ, эрх зүйн зөвлөмж боловсруулах;
 • Үйлчлүүлэгчийг төрийн эрх бүхий байгууллага болон шүүх, арбитрт төлөөлөх, шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах;

Даатгалын үйл ажиллагаа нь үүссэн цагаасаа хувь хүн, хуулийн этгээд, тэдгээрийн эд хөрөнгийг учирч болох аюул эрсдэлээс хамгаалах, эрсдэл үүссэн тохиолдолд хохирлыг барагдуулах хамгийн үр өгөөжтэй арга хэрэгслийн нэг болж ирсэн юм. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад даатгалын салбар хөгжиж, энэ хирээр хувь хүмүүс, хуулийн этгээд учирч болох эрсдэлээс өөрсдийн эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор даатгуулах нь ихэссэн билээ.

Манай фирмийн удирдлага Монголын томоохон даатгалын компанид хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж даатгалын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх дүрэм, журам, гэрээний төслийг бэлтгэж байсан туршлагатай.

Бид даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд болон даатгуулагч хувь хүн, хуулийн этгээдэд дараах эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

 • Даатгалын хууль тогтоомжийн тухай үйлчлүүлэгчид мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах;
 • Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах, сунгахтай холбогдох баримт бичиг боловсруулах, эрх бүхий байгууллагад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх;
 • Даатгал, давхар даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой үүсэх аливаа харилцаанд холбогдох гэрээ, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах,эрх зүйн магадлан шинжилгээ хийх, эрх зүйн дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх;
 • Даатгуулагч хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд зориулан эрсдэлийн удирдлагын бодлого, бодлогын баримт бичиг, бусад дотоод дүрэм, журам, гэрээ, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах;

Компани үүсгэн байгуулахаас эхлээд үйл ажиллагааны явцад үүсч болох хууль, эрх зүйн бүхий л асуудалд тань бид туслахад бэлэн байна. Компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх явцад үүсэж болох аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашлаад үүссэн зөрчлийг арилгах, үйл ажиллагааны цаашдын төлөвлөгөө, зорилтыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад тань мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, хуульчдын зөвлөгөө өндөр ач холбогдолтой.

Манай хуулийн фирмийн компанийн эрх зүй болон бизнесийн эрх зүйгээр мэргэшсэн хуульчид та бүхэнд дараах эрх зүйн цогц зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

 • Гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани үүсгэн байгуулахад шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулах, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх, шаардлагатай эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Компанийг нийлүүлэх, нэгтгэх, тусгаарлах, өөрчлөх замаар шинэчлэн зохион байгуулах ажиллагаанд эрх зүйн магадлан шинжилгээ хийх, холбогдох баримт бичгийн төсөл боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Компанийн дотоод үйл ажиллагаанд шаардлагатай дүрэм, журам, гэрээ болон холбогдох баримт бичгийн төсөл боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Үйлчлүүлэгч компанийн хүсэлтээр аливаа гэрээний төсөл боловсруулах, гэрээ байгуулах ажиллагаанд оролцох, үйлчлүүлэгч компанийн харилцагч байгууллагаас ирсэн гэрээ хэлцлийг хянах, засварлах, үйлчлүүлэгчид нэмэлт тайлбар, зөвлөгөө өгөх;
 • Хувьцаа гаргах, хувьцаа худалдан авах, хөрөнгө худалдан авахтай холбоотой харилцаанд эрх зүйн зөвлөгөө өгч, холбогдох баримт бичгийн төсөл боловсруулах;

Сүүлийн жилүүдэд манай улсад төр, хувийн хэвшлийн түншлэл байгуулан шаардлагатай нөөц баялгийг харилцан ашигтайгаар хамтран ашиглах, бүтээн байгуулах үйл ажиллагааны улмаас учирч болох эрсдлийг тэнцвэртэйгээр хуваарилахад чиглэсэн урт хугацааны концессын  гэрээ байгуулан хамтран ажиллах нь улам бүр өсөн нэмэгдэж байна.

Саяхан бид дэд бүтцийн томоохон бүтээн байгуулалтын чиглэлээр Японы хөрөнгө оруулалттай компани болон Монгол улсын Эдийн засгийн хөгжлийн яам хоорондын хэлэлцээрт эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.

Манай хуулийн фирм нь төр, хувийн хэвшил хоорондын  концессын болон бусад төрлийн гэрээг боловсруулах, цаашдын үйл ажиллагаанд нь зөвлөх, барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй хувь хүн, хуулийн этгээдэд дараах эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

 • Концесс, барилгын эрх зүйн хууль тогтоомж болон Олон Улсын Зөвлөх Инженерүүдийн Холбоо (FIDIC)-ийн гэрээний талаар танилцуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах;
 • Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл хооронд концессын гэрээ байгуулах харилцаанд эрх зүйн магадлан шинжилгээ хийх, эрх зүйн дүгнэлт гаргах, гэрээ болон бусад шаардлагатай эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах,  гэрээ байгуулагдсаны дараах үйл ажиллагаанд эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Барилгын үйл ажиллагаатай холбогдуулан гэрээ болон бусад холбогдох албан бичгийг боловсруулах, барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах,  эрх бүхий байгууллагад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой бусад эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар болон Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2011, 2012, 2013 онуудын жилийн тайлан, салбарын статистик мэдээллээс харвал төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, төсөл, хөтөлбөрүүдийн үр дүнд суурь дэд бүтцийн нэг болон хөгжиж буй мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний эрэлт ба хэрэглээ өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэхийн зэрэгцээ салбарт оруулж буй улсын болоод хувийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ашиг орлого жил бүр нэмэгдэж байна.

Манай фирмд тус салбарт олон жил ажилласан туршлагатай хуульчид ажилладаг ба мэдээлэл технологи харилцаа холбооны тэргүүлэгч оператор компаниудтай хамтарч ажилладаг. Бид одоогоор харилцаа холбооны үнэ тариф, өрсөлдөөний бодлогын асуудлаар захиалгат цуврал сургалтуудыг явуулж байна.

Бид энэхүү салбарт дараах эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнд:

 • Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны салбарт хэрэглэгдэж буй хууль тогтоомжийн талаар үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, сургалт явуулах;
 • Шинээр үйл ажиллагаа эхлүүлэх болон өргөжүүлэх, харилцаа холбооны шугам, сүлжээ барьж байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаанд эрх зүйн магадлан шинжилгээ хийх гэрээ болон бусад холбогдох эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх;
 • Гэрээ, хэлэлцээрт үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх;
 • Үйлчлэгч, хэрэглэгч болон зохицуулах байгууллага хооронд үүссэн аливаа эрх зүйн маргаанд эрх зүйн дүгнэлт гаргах, үйлчлүүлэгчийг шүүхэд төлөөлөх, нэхэмжлэл, хариу тайлбар боловсруулах;

Манай улсын аж үйлдвэржилт, дэд бүтэц, уул уурхайн салбар хөгжихийн хирээр гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байна. Мөн түүнчлэн эдийн засгийн хөгжлийг дагаад олон улсын худалдаа, арилжаа эрхлэх явдал сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэж байна.

Олон улсын худалдаанд дотоодын хууль тогтоомжоос гадна Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц болон олон улсын жишиг эрх зүйн баримт бичиг өргөнөөр хэрэглэгддэг онцлогтой.

Бид олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалттай холбогдон үүсэх аливаа харилцаанд дараах  эрх зүйн нэгдсэн цогц зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

1. Олон улсын худалдаа

 • Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, олон улсын эрх зүйн жишиг баримт бичгийн талаар үйлчлүүлэгчид мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах;
 • Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, олон улсын эрх зүйн жишиг баримт бичгийн дагуу гэрээ болон бусад баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн дүгнэлт хийх, зөвлөгөө өгөх;
 • Шүүх болон арбитрын ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, шаардлагатай эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах;

2.Хөрөнгө оруулалт

 • Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалт болон татварын эрх зүйн орчны талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөх,
 • Хөрөнгө оруулалттай холбогдох харилцаанд гэрээ болон бусад эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн магадлан шинжилгээ, эрх зүйн дүгнэлт хийх, зөвлөгөө өгөх,
 • Тогтворжуулах гэрчилгээ авахад шаардагдах эрх зүйн  баримт бичгийг боловсруулах;
 • Хөрөнгө оруулагчдын карт авах,  визийн зөвшөөрөл хүсэх, оршин суух зөвшөөрөл авах, оршин суух хугацааг сунгуулахад холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэх, эрх бүхий байгууллагад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх;
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж байгуулахад шаардагдах баримт бичгийг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагад үйчлүүлэгчийг төлөөлөх;

Оюуны өмчийн бүтээл эзэмшигч нь өөрсдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах, оюуны өмчөө үр ашигтайгаар ашиглах, компани, аж ахуйн нэгж байгууллагын хувьд оюуны өмчийн менежментийг бий болгох, оюуны өмчийн аливаа бүтээлийг ашиглагчдын хувьд оюуны өмчийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчихгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах зэрэг нь тулгамдаж буй асуудал болдог. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд мэргэжлийн хуульчид, хуулийн фирмээс зөвлөгөө авах нь үр дүнтэй юм.

Манай хуулийн фирмийн хуульчдын зүгээс Мобиком, Монгол Контент, Ньютел, Скайтел зэрэг компаниудад оюуны өмчийн менежментийг бий болгох, оюуны өмчийн эрх зүйн хүрээнд хийгдэж буй гэрээ хэлцлийн төслийг боловсруулах, хянах, зөвлөх, оюуны өмчийн эрх зүйн хүрээнд гарч буй хэрэг маргаан дээр үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн оролцож байсан ажлын туршлагатай.

Хамгийн сүүлд бид програм хангамжийн салбарт шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй компанийн программ хангамжийн эх кодыг хууль бусаар хуулбарлан авч ашигласан оюуны өмчийн маргаан дээр ажиллаж энэхүү маргааныг үйлчлүүлэгчийнхээ талд шийдвэрлүүлээд байна.

Манай оюуны өмчийн эрх зүйгээр мэргэшсэн, ажлын туршлага, ур чадвартай хуульчид оюуны өмчийн эрх зүйн хүрээнд дараах нэгдсэн цогц эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг та бүхэнд хүргэж, хамтран ажиллахад бэлэн байна.

 • Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авахтай холбоотой асуудлаар эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах;
 • Бүтээл ашиглах онцгой эрхийг хэрэгжүүлэх (бүтээлийг хуулбарлах, бүтээлийг нийтлэх, нийтэд түгээх, түрээсээр ашиглуулах), онцгой эрхийг шилжүүлэхтэй холбогдон үүсэх харилцаанд шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулан, зөвлөгөө өгөх;
 • Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын холбогдох патент, гэрчилгээ авах, мэдүүлэг гаргахад шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгийг бэлтгэх, эрх бүхий байгууллагад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх;
 • Барааны тэмдгийг олон улсын болон бүс нутгийн бүртгэлд бүртгүүлэх, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх эрх бүхий байгууллагад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх;
 • Газар зүйн тэмдгийг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх, эрх бүхий байгууллагад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Оюуны өмчийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах, оюуны өмчийн аудит хийх;
 • Оюуны өмчийг хууль бусаар ашигласантай холбоотой хэрэг маргаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн оролцож, оюуны өмчийн газарт өргөдөл, хүсэлт гаргах, шүүхэд нэхэмжлэл, хариу тайлбар гаргах болон бусад холбогдох баримт бичгийг боловсруулах;

Зах зээлийн эдийн засгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдах, түүний өсөлт хөгжилтөд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь шударга өрсөлдөөн юм. Өрсөлдөөн нь хуулийн дагуу, шударга явагдсанаар бизнес эрхлэгчид болон хэрэглэгчид өөрсдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо зохих ёсоор хамгаалах боломж бүрдэнэ.

Өрсөлдөөний эрх зүй нь манай хуулийн фирмийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдийн нэг бөгөөд бид 2014 оны 02 сарын 06-ны өдөр Шударга Өрсөлдөөн, Хэрэглэгчийн Төлөө Газрын хүсэлтээр тус байгууллагын албан хаагч нарт зориулан “Өрсөлдөөний байгууллага, давамгайлагчийн үүрэг роль” гэсэн сэдвээр сургалт, семинар зохион байгуулсан.

Өрсөлдөөний эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай манай баг, хамт олон шударга бус өрсөлдөөний улмаас хууль ёсны эрх, ашиг нь зөрчигдсөн эсвэл өрсөлдөөний хууль тогтоомж зөрчсөн хэмээн буруутгагдсан хувь хүн, хуулийн этгээдэд дараах эрх зүйн зөвлөгөө үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

 • Өрсөлдөөний эрх зүйн орчин, хууль тогтоомжийн талаар үйлчлүүлэгчид мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах;
 • Өрсөлдөөний эрх зүйн хүрээнд үүссэн аливаа харилцаанд эрх зүйн дүгнэлт хийх, тухайн асуудлаар шаардлагатай эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах;
 • Өрсөлдөөний эрх зүйн хүрээнд үүсэж болох маргаанд үйлчлүүлэгчийг төрийн эрх бүхий байгууллага болон шүүхийн байгууллагад төлөөлөх;

Ямар ч бизнес эрхлэгчийн хувьд өөрийн бизнесийг удаан хугацаагаар тогтвортой, амжилттай явуулах үндэс нь татварын эрх зүйн харилцаатай зайлшгүй холбогддог. Ийм учраас бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид болон хувь хүн, хуулийн этгээд өөрсдийн үйл ажиллагаатай холбоотой татварын асуудлаар мэргэжлийн хуульчдаас зөвлөгөө авч байх нь олон талын үр ашигтай.

Бид үйлчлүүлэгч та бүхэнд татварын эрх зүйн хүрээнд дараах эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн хамтарч ажиллахад бэлэн байна.

 • Татварын хууль тогтоомжийн талаар танилцуулах, тайлбарлах, сургалт явуулах;
 • Үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан зайлшгүй төлөх татварын хувь хэмжээг тооцох, татварын хөнгөлөлт, татвараас чөлөөлөх үндэслэлийг магадлан тогтоох;
 • Татварын асуудлаар эрх зүйн магадлан шинжилгээ, эрх зүйн дүгнэлт, эрх зүйн зөвлөмж боловсруулах;
 • Татварын байцаагчийн акт эрх зүйн үндэслэлтэй эсэхэд хөндлөнгийн дүгнэлт хийх;
 • Татварын  эрх зүйн маргааны урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, холбогдох гомдол, хүсэлтийн төсөл боловсруулах;
 • Шүүхэд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийн хариу тайлбар, сөрөг нэхэмжлэл гаргах,

Өмчийн эрх зүй тэр дундаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүй нь манай үйлчилгээний тэргүүлэх чиглэлийн нэг юм. Орчин үед үл хөлдөх хөрөнгөтэй холбоотой харилцаанд зөвхөн хууль, эрх зүйн мэдлэгээс гадна эдийн засаг, санхүүгийн үнэлгээ, байгаль орчин, татвар зэрэг маш өргөн салбарын мэдлэг шаардлагатай болдог. Манай хуулийн фирмийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүйн харилцаагаар мэргэшсэн хуульчид болон энэ салбарын талаар өндөр мэдлэг, ур чадвар бүхий мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг хамт олон танд үйлчлэх болно.

Бид үл хөдлөх эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахтай  холбогдсон аливаа харилцаанд үл хөдлөх эд хөрөнгө эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч, хөрөнгө оруулагчид, шинээр барилга барьж буй хувь хүн, хуулийн этгээдэд эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг.

 • Үл хөдлөх эд хөрөнгө шинээр бий болгох /барилга байгууламж барих/ харилцаанд  холбогдох тусгай зөвшөөрөл авах, барилгын норм нормативын талаар зөвлөгөө өгөх, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх, шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгийн төсөл бэлтгэх;
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх, дундаа хэсгээр болон хамтарч өмчлөх, улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, гэрчилгээ авах, өмчлөх эрхээ шилжүүлэхтэй холбогдсон асуудлаар эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, холбогдох гэрээний төсөл боловсруулах;
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийг бусдад барьцаалуулах, барьцаалах харилцаанд зөвлөгөө өгөх, шаардлагатай гэрээ, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах,
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийг түрээслэх, түрээсийн гэрээ боловсруулах, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх;
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбогдон үүссэн маргаанд үйлчлүүлэгчийг шүүхийн болон шүүхийн бус байгууллагад  төлөөлөх;

2013 онд Үнэт цаасны тухай хууль шинэчлэгдсэнээр өөр түвшинд гаран хөгжиж буй үнэт цаасны зах зээлд оролцож буй эсвэл орохоор төлөвлөж буй хэн бүхэнд зөв шийдвэр гаргахад тань манай үнэт цаасны эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн хуульчид туслах болно.

Үнэт цаас буюу компанийн хувьцаа, компанийн өрийн хэрэгсэл, засгийн газар, аймаг, нийслэлийн засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл, хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа, хадгаламжийн бичиг, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, хөрөнгө оруулагчид санал болгох тодорхой тооны хувьцаа, варрант болон бусад үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэлтэй холбоотой дараах үйл ажиллагаанд эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

 • Үнэт цаас бүртгүүлэх,  үнэт цаас анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд гаргах, гадаад улсад үнэт цаас гаргахтай холбогдсон харилцаанд гэрээ болон бусад эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн магадлан шинжилгээ болон дүгнэлт хийх, зөвлөгөө өгөх;
 • Үнэт цаас арилжих болон түүгээр гэрчлэгдсэн эрхийг шилжүүлэх, үнэт цаас болон үүсмэл үнэт цаасаар төлбөр, тооцоо гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцаанд гэрээ болон бусад эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн дүгнэлт гаргах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Хувьцаа худалдах, худалдан авах ажиллагаанд шаардлагатай гэрээ, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн дүгнэлт гаргах, зөвлөгөө өгөх;
 • Үнэт цаасны зах зээлтэй холбогдсон бусад асуудлаар эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх

Манай хуулийн фирмийн хөдөлмөрийн эрх зүйгээр мэргэшсэн хуульчид танд шаардлагатай бүхий л зөвлөгөө үйлчилгээг хүргэн хамтран ажиллахад бэлэн байна

Ажилтан ажил олгогч нарын хоорондын харилцааг зохих ёсоор зохицуулснаар аливаа маргаанаас урьдчилан сэргийлэх боломжтойгоос гадна маргаан үүссэн ч ашигтайгаар шийдвэрлэх боломжийг олгодог. Байгууллага бүр өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг учир бид тогтсон нэг загвараар бус зөвхөн танай байгууллагад тохирсон үйлчилгээг үзүүлэх болно. Та бүхэнд дараах эрх зүйн цогц үйлчилгээг санал болгож байна.

 • Хуулийн этгээд болон компанийн хөдөлмөрийн дотоод харилцааг зохицуулсан дүрэм, журам болон бусад баримт бичгийг боловсруулах, холбогдох эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Ажилд томилох, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цуцлах, ажил хүлээлцэх, тэтгэмж олгох, хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулах, эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэхтэй холбоотой асуудлаар шаардлагатай баримт бичгийн төсөл бэлтгэх, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн багц дүрэм, журам боловсруулах;
 • Үйлчлүүлэгчийг хөдөлмөрийн ганцаарчилсан болон хамтын маргаанд төлөөлөх;
 • Төрийн албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан, ажлаас халсан эрх зүйн маргааны урьдчилсан шийдвэрлэх ажиллагаанд гомдол хүсэлт гаргах, үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, шүүхэд нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт болон бусад шаардлагатай эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, шүүхийн шатанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, өмгөөлөх;

Манай хуулийн фирмийн хуульчид эрдэс баялаг, уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээдүүдэд олон жилийн турш эрх зүйн зөвлөгөө өгч ирсэн туршлагатай.

Бид одоогийн байдлаар Монгол улсад томоохон стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд газар ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд болон бусад төрлийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудын хайгуулын ба ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой хэрэг маргаанд үйлчлүүлэгчийн өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

 • Ашигт малтмал хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах;
 • Ашигт малтмал хайх, ашиглах, тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх, барьцаалах харилцаанд  холбогдох гэрээ, баримт бичгийн төсөл боловсруулах, эрх зүйн магадлан шинжилгээ хийх, эрх зүйн дүгнэлт  гаргах зөвлөгөө өгөх;
 • Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий компанид хөрөнгө оруулах ба түүний хувьцааг худалдах, худалдан авах үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх, холбогдох гэрээ, бичиг баримтыг боловсруулах;
 • Газар эзэмших болон ашиглах эрхийн гэрчилгээ авах, газар эзэмших, ашиглахтай  холбогдсон асуудлаар эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдуулан гэрээ, бусад эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах;
 • Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх, үйлдвэрийн барилга барихтай холбогдсон тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийн төсөл боловсруулах, үйлдвэрлэл эрхлэхтэй холбогдсон бусад эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Нефтийн бүтээгдэхүүн, худалдах, худалдан авах гэрээ боловсруулах, энэхүү үйл ажиллагаанд холбогдох эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Үйлчлүүлэгчийг төрийн эрх бүхий байгууллага болон шүүхэд төлөөлөх, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх;

Эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээд болон энэхүү салбарт хэрэгжиж буй томоохон төслүүдэд манай хуульчид зөвлөгөө өгч ирсэн туршлагатай.

Энэхүү салбарт бидний ажилласан томоохон төслийн нэг нь Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн “Зарим аймгуудын төвд дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барьж байгуулах” төсөл юм. Энэхүү төсөл нь Улсын төсөв, Орон нутгийг санхүүжүүлэх сан, концессын бус төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй Эрчим хүчний салбарт төдийгүй манай улсын эрх зүйн тогтолцоонд шинэлэг, анхдагч төсөл болсон юм.

Энэхүү төслийн хуулийн зөвлөхөөр бид амжилттай ажиллаж, төслийн гол оролцогчдын эрх зүйн байдлыг тодорхойлох зорилгоор эрх зүйн магадлан шинжилгээ хийж, дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны гэрээ, нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ, ус ашиглах гэрээ, захиалагчийн хяналтын гэрээ, дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифын зохицуулалтын гэрээ, дулааны эрчим хүч ашиглалтын гэрээ, санхүүгийн гэрээ боловсруулан дуусгаж хүлээлгэн өгөөд байна.

Бид эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй  хувь хүн, хуулийн этгээд, хөрөнгө оруулагчдад дараах эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

 • Эрчим хүчний хууль тогтоомжийн талаар танилцуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах;
 • Эрчим хүчний дамжуулах болон түгээх дэд бүтцийн холболт, ашиглалттай холбоотой гэрээ, тарифын болон диспетчерийн зохицуулалтын гэрээ, эрчим хүчний салбар дахь хөрөнгө оруулалтын гэрээ, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн магадлан шинжилгээ, дүгнэлт хийх, зөвлөгөө өгөх;
 • Эрчим хүчний салбар дахь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх, үйлдвэрийн барилга барихтай холбогдсон тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийн төсөл боловсруулах, үйлдвэрлэл эрхлэхтэй холбогдсон харилцаанд эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Үйлчлүүлэгчийг төрийн эрх бүхий байгууллага болон шүүхэд төлөөлөх;

Манай хуулийн фирм нь албаны болон хувийн зорилгоор Монгол улсад ирэх гадаадын иргэдийн визийн зөвшөөрөл, виз болон оршин суух зөвшөөрөл авах, хугацааг сунгуулах, Гадаад орны болон олон улсын төрийн бус байгууллагыг бүртгүүлэх, зөвшөөрөл авах, Монгол улсын харьяат болох харьяатаас гарах  болон хяналт шалгалтын харилцаанд мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, туршлагатай хуульчид болон Англи, Хятад, Солонгос, Герман хэлтэй орчуулагч, мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Бид дээрх харилцаанд дараах эрх зүйн цогц зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Үүнд:

 • Гадаадын иргэний хөдөлмөр эрхлэлттэй холбогдуулан урилга , визийн зөвшөөрөл , виз авах, хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэх, оршин суух зөвшөөрөл авах харилцаанд шаардлагатай баримт бичиг, гэрээ боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, үйлчлүүлэгчийг зохих төрийн эрх бүхий байгууллагад төлөөлөх;
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хөрөнгө оруулагчийн визийн зөвшөөрөл болон виз авах,  оршин суух зөвшөөрөл авах харилцаанд шаардлагатай баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, үйлчлүүлэгчийг зохих төрийн эрх бүхий байгууллагад төлөөлөх;
 • Суралцах мэргэжил дээшлүүлэх, дадлага, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийхэд шаардагдах урилга, визийн зөвшөөрөл, виз авах, хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэх, оршин суух зөвшөөрөл авахтай холбогдсон харилцаанд шаардлагатай баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, үйлчлүүлэгчийг зохих төрийн эрх бүхий байгууллагад төлөөлөх;
 • Бусад албаны болон хувийн зорилгоор ирэх гадаадын иргэний урилга, визийн зөвшөөрөл, виз авах,оршин суух зөвшөөрөл авахтай холбогдсон харилцаанд шаардлагатай баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Монгол улсын харьяат болох, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгох, Монгол улсын харьяатаас гарахтай холбогдсон харилцаанд шаардлагатай баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, үйлчлүүлэгчийг зохих төрийн эрх бүхий байгууллагад төлөөлөх;
 • Гадаад орны болон олон улсын төрийн бус байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл авах, зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахтай  холбогдсон харилцаанд шаардлагатай баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, үйлчлүүлэгчийг зохих төрийн эрх бүхий байгууллагад төлөөлөх;
 • Хүүхэд үрчлэх харилцаанд эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, шаардлагатай баримт бичгийн төсөл боловсруулах;
 • Иргэний Харьяалал, Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газраас явуулж буй хяналт шалгалтын процесст үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, холбогдох баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөөг өгөх, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх;

© 2024 он. legal-policy.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК