• info@legal-policy.mn
 • +(976)-9007-7720, +(976)-9007-7721

Манай хуулийн фирмийн хуульч, өмгөөлөгчид нь иргэн, захиргаа, эрүүгийн  эрх зүйн чиглэл тус бүрээр мэргэшсэн олон жилийн туршлага, ур чадвартай. Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахдаа хуулийн хүрээнд боломжит бүх аргыг ашиглан үйлчлүүлэгчидтэйгээ байнгын харилцаа холбоотой байж хамтран ажилладаг. Манай хуульч, өмгөөлөгчид Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасны дагуу мэргэжлийн хариуцлагын даатгалтай бөгөөд шүүхийн болон шүүхийн өмнөх шатанд мөн түүнчлэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, арбитрын ажиллагаанд үйлчлүүлэгчээ төлөөлөн дараах эрх зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэдэг.

 • Шүүхийн болон шүүхийн бус журмаар хэрэг маргаан шийдвэрлэхэд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх;
 • Нэхэмжлэлийн төсөл боловсруулах, нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлэх, нотлох баримт бүрдүүлэх, нэхэмжлэлийн хариу тайлбар боловсруулах, сөрөг нэхэмжлэл гаргах, хүсэлт гаргах;
 • Тухайн хэрэгтэй холбогдуулан төрийн эрх бүхий байгууллагад гомдол, хүсэлт, өргөдөл гаргах;
 • Тухайн хэрэг маргаанд холбогдуулан бусад шаардлагатай эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцох

Бидний ажилладаг Иргэний эрх зүйн нийтлэг хэрэг маргааны төрөл:

 • Бүх төрлийн гэрээ, хэлцэлтэй холбоотой үүссэн маргаан;
 • Хөдөлмөрийн маргаан;
 • Гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн маргаан;
 • Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан маргаан;
 • Үл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхтэй холбоотой үүссэн маргаан;
 • Оюуны өмчийн маргаан;
 • Компани, хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчдийн хоорондын маргаан;
 • Нийтийн зориулалттай орон сууц өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн маргаан;
 • Өв залгамжлал, гэрээслэлтэй холбоотой маргаан;
 • Гэрлэлт цуцлуулах болон дундын эд хөрөнгийн маргаан;
 • Шүүхийн болон урьдчилсан шийдвэрлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх;
 • Тухайн хэрэг маргаантай холбогдуулан захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гомдол, хүсэлт, өргөдөл гаргах, шүүхэд нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийн хариу тайлбар, сөрөг нэхэмжлэл гаргах;
 • Шаардлагатай бусад эрх зүйн зөвлөгөөг үйлчлүүлэгчид өгөх.
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцох

Бидний ажилладаг Захиргааны эрх зүйн нийтлэг хэрэг маргааны төрөл

 • Уул уурхайн болон ашигт малтмалын маргаан;
 • Газрын маргаан;
 • Төрийн албаны маргаан;
 • Сонгуулийн маргаан;
 • Татварын маргаан;
 • Оюуны өмчийн бүртгэлийн маргаан;
 • Тендер, сонгон шалгаруулалт, өрсөлдөөний талаарх маргаан;
 • Гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой маргаан;
 • Улсын бүртгэлийн маргаан;
 • Төрийн хяналт шалгалттай холбоотой маргаан;
 • Үнэт цаас, хувьцааны маргаан;
 • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн маргаан.
 • Мөрдөн байцаах ажиллагаа, шүүхийн шатанд өмгөөлөгчөөр оролцох;
 • Байцаан шийтгэх ажиллагааны хүрээнд хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, шүүхэд, гомдол хүсэлт гаргах;
 • Шаардлагатай бусад эрх зүйн зөвлөгөөг үйлчлүүлэгчид өгөх.

Бидний ажилладаг Эрүүгийн эрх зүйн нийтлэг хэрэг маргааны төрөл

 • Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг;
 • Хүний эрх, эрх чөлөө, алдар хүнд, нэр төрийн эсрэг гэмт хэрэг;
 • Хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэг;
 • Иргэдийн улс төрийн болон бусад эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг;
 • Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг;
 • Аж ахуйн эсрэг гэмт хэрэг;
 • Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг;
 • Хүн амын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг;
 • Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг;
 • Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг;
 • Захиргааны журмын эсрэг гэмт хэрэг;
 • Албан тушаалын эсрэг гэмт хэрэг.

© 2023 он. legal-policy.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК